pro-left1-2.gif

pro-left1-1.gif

pro-left1-3.gif

pro-left1-4.gif

  

                [ 외부 난간 몰딩 외부 띠장 몰딩 ]

 

    외벽 난간 몰딩

 

            

          

1.설치공기가 짧다

2.가격이 저렴하다

3.색상이 무한정 가능하다

4.여러가지 모양이 가능하다

5.불소수지 3코팅으로 색상 변질이 없다

 

            

            

 

           세련된 디자인과 견고성으로 건축물의 품격을 높여드립니다.

           구조물과의 완벽한 조화를 이루어 더욱 아름다운 건축물을

               완성시켜 드립니다.

           안전성과 아름다움을 추구하는 기술 Know-How로 디자인의

               세련됨은 물론 외부충격에 강한 우수한 제품만을 고집합니다.